CỔNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH LẠM DỤNG TÊN MIỀN (DNS ABUSE REPORT PORTAL)
Cổng tiếp nhận phản ánh lạm dụng tên miền (DNS Abuse Report Portal) do VNNIC phát triển nhằm cung cấp cho các cá nhân, tổ chức sử dụng để báo cáo hành vi lạm dụng trực tuyến liên quan đến tên miền.
MỤC ĐÍCH CỦA CỔNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH LẠM DỤNG TÊN MIỀN
Đảm bảo một môi trường Internet "Xanh - Sạch", ngăn chặn, giảm thiểu các hành vi lạm dụng, lừa đảo trực tuyến liên quan đến tên miền.
CHỨC NĂNG CỦA CỔNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH LẠM DỤNG TÊN MIỀN
  • Cung cấp chức năng cho phép người sử dụng Internet báo cáo các hành vi lạm dụng trực tuyến liên quan đến tên miền.
  • Tiếp nhận, xử lý và thống kê các tên miền liên quan đến lạm dụng tên miền.